chernobyl_radiation

Radiation level near Chernobyl power plant