_mbqKjNBIhQotg2XZit_VFMCG9NAZHVrCEz9rXlq3fL44WdjzpIXeTy2iZ6vbT_l6kIyHfSC98e0Zh17VELTGORvnJkNCqD6uw-frdbsM34

Pripyat clean up